Referat fra generalforsamling i Odsherred Svømmeklub d. 23. marts 2015

 

Formand Klaus Adamsen bød velkommen til bestyrelsen og de fremmødte.

 

1. Valg af dirigent -

Steen Friis blev foreslået som dirigent – og enstemmigt valgt. Steen takkede for valgt, og fandt herefter generalforsamlingen lovligt varslet, og oplæste herefter dagsordenen.

 

2. Formandens beretning –

Velkommen til Jer alle.

2014 var så året, hvor vi skulle vende skuden og se frem ad. Og det har vi gjort, men hvis jeg stadig skal blive i den termologi, så vil jeg sige, at vi bare har fået drejet skibet og dermed ikke helt har opnået Vores målsætning. Det er selvfølgelig Vores økonomi, at jeg taler om. I år er underskuddet på ca. 50.000 kr.

Ikke godt nok men dog acceptabelt under de givne omstændigheder. Grunden til underskuddet er primært, at vi mangler medlemmer. Budgettet for i år er derfor strammet yderligere op, så derfor forventer vi i 2015 , som det mindste at budgettet holder.

Sæson 2014 bragte ikke nye tiltag af nye undervisningshold, men dem vi skabte i 2013 ( bl.a. et Tri-hold ) er forbleven en succes. Det er ikke sådan, at vi ikke arbejder på at videreudvikle Odsherred Svømmeklub , men manglende svømmetid spec. på mere attraktive tider, er Vores største hæmsko .

 

Vi afholdt vores sponsorstævne og fik ved hjælp af vores konkurrencesvømmere og sponsorer, et tilfredsstillende resultat ud af dagen. Jeg synes at Vores konkurrancesvømmere giver den en ordentlig skalle for Vores klub og tak for det. Som sædvanlig er der en del hjælpere til arrangementet, og alle skal have en stor tak for indsatsen. Og selvfølgelig ikke mindste en tak til alle sponsorerne.

AquaCampen gik forrygende til trods for at vi ikke kunne få den fornødne plads i Asnæs svømmehal. Lidt skuffende er det, at vi igen måtte betale kr. 5000,- i leje af hallen. Der er ikke megen hjælp, at hente fra Odsherred Kommune. Vi havde håbet at slippe for beløbet, da pengene ikke hænger på træerne.
Men AquaCampen blev gennemført med succes og vi gentager selvfølgelig Campen igen.

Med hensyn til vores konkurrenceafdeling og måske i særdeleshed svømmerne og deres træner, så har vi i Odsherred Svømmeklub kun lovord til overs for disse. I har ikke den vandtid I behøver, og alligevel forstår I igen og igen at forbedre Jeres tider, og I har et fantastisk sammenhold. Jeg fornemmer at sammenholdet bliver bedre og bedre for hver dag der går og bl.a. morgenmad om søndagen er populært.

Klubmesterskabet blev genindført med succes og vi gentager det selvfølgelig i år.

Spjald. Træningslejren var et stort tilløbsstykke og alt forløb som planlagt. Som fortalt sidste år, blev den lagt i vinterferien, så da vi kom til efterårsferien begyndte det at krible i spec de stores fingre for at komme af sted igen. Peter og en del forældre tog så at sige sagen i egen hånd. De arrangerede en tur for de ældste og betalingen var fra egen lomme. Respekt for det.

Vi ville som sagt meget gerne arrangere nye og yderligere tiltag for vores lidt mindre svømmere, men vi er igen ramt af manglende vandtid. Lad os håbe, at det lysner, når vi kommer tilbage til Vig

Vandtid eller svømmetid er alfa og omega for en svømmeklub. Vi har ikke den tid, vi kunne ønske og når man så tillægger at specielt Asnæshallen giver os mange afbud pga. manglende varmt vand og andre småskavanker, så er der ikke så meget at sige til, at vi har så stor en medlemsnedgang. Det er ikke sådan, at vores medlemmer skifter til andre klubber, nej de finder andre sportsgrene at dyrke, men hvis vi må væbner os med tålmodighed, så går det forhåbentlig.

Og det bringer mig her til det store spørgsmål. Hvornår får vi hallen i Vig tilbage, og hvordan vil den se ud?

Efter pres fra borgerne indvilligede kommunen til sidst, at give OKI og dermed os indflydelse på hvordan den ny hal skulle se ud. Vi har afgivet vores klubhus til projektet, men til gengæld får vi et helstøbt projekt. Med mener jeg, at vi stadig kan disponere over mødelokaler og lignende, der vil der være let adgang til fitness, cafe og mange andre spændende ting.

Det er ikke det store forkromede projekt, som vi havde ønsket os, men et lidt mindre men dog klart brugbart projekt. Vi håber at vi kan være færdige engang i foråret 2016. Ja hvis i genkender ordene, så er det fordi det var det jeg sagde sidste år og desværre er vi ikke kommet længere. Kommunen har strittet imod og for at det hele kunne blive til noget, har vi indvilliget i at donorer yderligere 200.000 kr. til projektet. Det samme har FK Odsherred og Gymnastikforeningen. Gymnastikforeningen har endvidere skudt 1.5 millioner i projektet, så sammen med indsamlingen giver foreningerne små 3 millioner. Vi håber at det er nok. Tegningerne er færdige og godkendt og det første spadestik klar til at blive taget. Såååå måske påske 2016 ! 

Breaking news: som det så populært hedder, har kommunen bevilget de sidste 5 millioner, der manglede så nu går de i gang!

En sidste ting som jeg gerne vil nævne i min beretning er desværre ikke en af de bedste historier, men heldigvis skete der ikke noget alvorligt.

I maj måned var der fuldt hus i svømmehallen i Nykøbing. Dvs. børn overalt og vi havde 5 trænere til stede i hallen. Og alligevel var det ved at gå galt. En af de små svømmere havde forvildet sig ud på for dybt vand og havde svært ved at blive oven vande. En tilskuer observerer dette og da hun selv er livredder vurderer hun at der skal handles resolut, så hun springer i og bringer den unge svømmer på land. Barnet hoster lidt og er hurtigt fit for fight igen.

Efterfølgende har vi evalueret på dette og strammet yderligere op omkring det at de små færdes i det store bassin. Fra ”strandbredden” er der – desværre – fri adgang til det dybe. En skavank, som vi ikke havde i Vig.

Dette er desværre ikke noget, at man kan gardere sig imod, men bare gøre sit bedste og så håbe at det er godt nok. Vi skal være 100 % koncentreret hele tiden, da en splitsekund kan være for sent.

Beklageligvis var personen som sprang i vandet ikke tilfreds med måden vi underviste og håndterede situation på. Hun har efterfølgende meldt sit barnebarn ud af klubben.

Tilbage er kun at takke alle vores sponsorer, vores hovedsponsorer Sillehoved Sport i særdeleshed. Jeres bidrag er uvurderlige.

Tak til alle ledere og frivillige, der gør en kæmpe indsats for vores klub, og ikke mindst tak til min bestyrelse, der b.la gør mit arbejde en del lettere.

Tak

Klaus

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år –

Regnskabet blev gennemgået i store træk, med uddybning på enkelte punkter.

Vi går ud med et underskud på kr. 47.072,20 –. Dette ser bestyrelsen som en ”acceptabel” udgang, af et hårdt år med yderligere medlemsnedgang.

Der blev spurgt ind til sponsorindtægterne – om hvorledes hovedsponsor Sillehoved er aktiv i dette beløb? Formanden svarede, at Sillehoved er hovedsponsor på den måde, at når der indkøbes badetøj osv. – så kan klubbens medlemmer købe dette til indkøbspris. Formanden vil dog tjekke op på, at denne aftale stadig udføres.

Der blev også spurgt ind til, hvorfor der ikke er budgetteret med et kørselsbeløb i 2016? Formanden svarede, at det er pga. konkurrencesvømmerne nu har selvkørsel til div stævner.

Formanden pointerede igen, at vi har givet kommunen lovning på kr. 200.000,- (se formandens beretning). Såfremt kommunen insisterer på dette beløb, har vi dermed en økonomi der ser meget stram ud = der må spares hvor vi kan. Budgettet SKAL holdes.

Træner Bo spurgte ind til, hvorfor der er kontingentforskel på f.eks. Aqua og voksenholdene? Formanden svarede, at der – desværre – er hold som ”betaler” her i disse krisetider. Vi vil gøre alt for, at dette kan ændres i den kommende sæson sådan, at svømmetid svare overens med kontingent.

Steen kunne herefter meddele, at der var korrekt underskrevne eksemplarer fra div revisorer.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

4. Behandling af indkomne forslag – Ingen indkomne forslag.

 

5. Valg af bestyrelsen –  

På valg er:

Bestyrelsen:

Lise Adamsen – modtager genvalg. Andre forslag? Lise Adamsen blev genvalgt.

Tina Offersen – modtager genvalg. Andre forslag? Tina Offersen blev genvalgt.

Søren Goth – modtager genvalg. Andre forslag? Der kom forslag ind fra Charlotte, som foreslår – Dorthe Andersen.

Herefter var der kampvalg – hvor valget faldt på Dorthe Andersen som nyt medlem af bestyrelsen.

 

 Suppleanter:

Lars Larsen – modtager genvalg. Andre forslag? Lars Larsen blev genvalgt.

Karina V. Kristiansen – modtager genvalg. Andre forslag? Karina V. Kristiansen blev genvalgt.

Intern revisor:

Søren Mosbæk – modtager genvalg. Andre forslag? Søren Mosbæk blev genvalgt.

 

6. Eventuelt –

Dirigenten gjorde opmærksom på, at alt kan diskuteres under dette punkt, men intet kan besluttes.

 

Bo (træner) spurgte ind til tidligere aftale om, at der skulle afholdes 3 trænermøder årligt? Formanden svarede, at der indtil videre er afholdt 2 trænermøder – det ene dog kun med trænerne for de ”små” bassiner.

Cheftræner Peter supplerede endvidere op med, at der måske ofte er ”mest brug for” møde med trænerne for de ”små” bassiner, da det er her vores yngste trænere er samt holdene hvor forældrene er meget obs.

 

Bo (træner) spurgte ind til, at trænerne nu virkelig mangler nyt træningstøj. Lise vil tjekke op på dette og få størrelser hentet hjem, så der kan prøves nye modeller.

 

Bo (træner) spurgte ind til opbevaringsbure til brug i Asnæs, idet der pt ikke er ordentlige muligheder for opbevaring af vores rekvisitter? Snakken frem og tilbage blev, at Cheftræner Peter og træner Anne-Lise sammen finder ud af, hvad der er brugbart – hvorefter Peter vil gå videre til halleder Henning i Asnæs med forespørgslen, om vi må opstille sådanne i Asnæs.

 

Peter (cheftræner) spurgte formanden om, ”hvad vi gør, når Nykøbing svømmehal må lukke for renovering”? Formanden svarede, at egentlig ved svømmeklubben intet her om – jovist, hvad vi har læst om i aviserne, da kommunen ikke giver os info herom. Men i første omgang vil klubben være afventende, og når så første igangsættelsen af hallerne i Vig/svømmehallen, så vil formanden tage kontakt med halinspektør Preben og drøfte, hvordan vi løser situationen. Men i første omgang, så holder vi lav profil og afventer.

 

En gang om året gives klubbens klubfad til en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for svømmeklubben.

Klubfadet gives i år til Charlotte Kaas. Charlotte er en stor drivkraft i klubben, altid glad og frisk på at hjælpe. Kommer med nye ideer, inspiration og tiltag, og er stort set altid med ude til konkurrrenceholdets stævner og træningslejre. Vi er glade for, at kunne give Charlotte denne erkendtlighed.

 

Klaus takkede de udgående medlemmer af bestyrelsen for deres store arbejde.

Og så ikke mindst en tak til dirigenten.

 

Dirigenten afsluttede mødet med tak for god ro og orden.

 

 

Referat skrevet af Lise Adamsen