Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherred Svømmeklub d. 18/1-2016

 

 1. Godkendelse af referat – af d 16/11-2015 – referatet godkendt.

   

   

 2. Nyt fra formanden –

  Ad 1 – Nyt fra OKI – Klaus og formanden for OKI har været til møde med kommunen, vedr. Vig hallerne. Her blev drøftet mange punkter – bla. drift/rengøring etc. , udearealer, økonomi, svømmehallen, motionscenteret, åbningstider osv. osv.

  Alle punkterne skal drøftet i bund på næste møde således, at der findes en god samarbejdsplan OKI og kommunen imellem. Næste møde vil være primo februar.

  Det er OKI visioner, at få mere medbestemmelse samt på sigt at overtage halkomplekset.

   

  Holbæk svømmeklub har sendt en henvendelse til os, vedr. et evt. kommende samarbejde. Klaus har været til møde med formanden for Holbæk svømmeklub samt deres cheftræner, et meget positivt og konstruktivt møde. Holbæk ekspanderer voldsomt = de har mangel på svømmetimer. Her kan vi måske byde ind med hjælp – når vi kommer tilbage til Vig – og på denne måde indlede et samarbejde sådanne, at vi kunne blive en satelitklub for Holbæk. Holbæk vil for dette, yde hjælp til os i form af planlægning af fremtiden i klubben/søgning af sponsorater osv., dvs. et givtigt samarbejde for alle.

  Bestyrelsen gav Klaus carte blance på, at gå videre med dette.

   

  Haltider Det er nu tid til, at søge nye haltider – som vil være i Vig svømmehal.
  Før hallerne brændte, havde vi ca. 30 svømmetimer. Pt. har vi ca. 18 svømmetimer. Vi vil søge om flest timer, idet vi også forventer en stor fremgang i medlemsantallet, så snart vi er tilbage i Vig.
  Klaus udfærdiger ansøgningen.

  Klaus har haft møde med Peter, vedr. antal stævner, svømmetimer for konkurrenceholdet osv. Der er lidt ”forskelligheder” i opfattelsen af dette. Peter foreslog, at han 1-2 gange om året var med på bestyrelsesmøderne, hvor der så kunne stilles spørgsmål – samt Peter kunne fortælle om planer og tanker. Bestyrelsen syntes dette var en super ide.
  Det er et ønske fra forældrene på K1, at der lægges en målsætning for hver og en af svømmerne – og ikke kun fokus på få på holdet. Klaus går videre med dette til Peter.

   

  Visioner for klubben. Vi har ikke tidligere haft nedskrevet, visioner for klubben. Tina og Lise vil gå sammen om, at formulerer forslag til visioner/målsætninger for alle klubbens hold.

   

  Fravælgelse af foto. Kan dette lægges ind som et valg, når nye medlemmer indmelder sig? Dette
  kunne være rart i forhold til, når der f.eks. tages billeder ved stævner og andre arrangementer.
  Og kan der sendes en mail ud til klubbens nuværende medlemmer, omkring foto ved arrangementer og offentliggørelse af disse? Dette sørger Lise for.
  Lise tager kontakt til Klubsupport, og høre om dette.

   

  På valg til Generalforsamlingen:
  Klaus, Jan, Charlotte og Karina M er på valg. Alle ønsker genvalg.

   

   

   

 3. Nyt fra kassereren –

  Årsregnskab blev udleveret. Der er et par justeringer liggende hos revisoren, men umiddelbart ser regnskabet ud til, at gå ud i 0. Positivt set, idet vi de tidligere år har været gået ud med underskud pga. nedgang i medlemsantal.

   

   

 4. Nyt fra udvalg –

  Ad 1 Sponsorudvalget – Dorthe og Charlotte har fået yderligere 2 forældre med i Sponsorudvalget – Pia og Steffen. Der var brainstorming på mødet og mange bolde i luften. Pia er nu gået videre med, at forhøre kommunen mht. opsætning af reklamer inde i svømmehallen/halareal, og Steffen er i gang med at google evt. fonde.
  Sponsorudvalgets tanker er, at søge om midler til selve klubben – og ikke specifikt til et enkelt hold. Det kan også være støtte til rekvisitter til klubben – ala nye banetorve, svømmefødder, stævnetøj, trænertøj, måtter til DRYland osv.osv.
  Sponsorudvalget foreslår også, at der udsendes Nyhedsbrev til klubbens medlemmer – bla. med opfordring om frivillig hjælp, sponsorhjælp osv.
  Sponsorudvalget henstiller til, at der kun er én fra klubben, som søger div. steder. Bestyrelsen er enige herom, og ansøgninger om midler ligger nu hos Sponsorudvalget.

  Ad 2 Sponsorstævne d 29/1 – Der er fundet div. hjælpere, og disse er sat ind i tidsskema. Dog er der STOR mangle på respons fra svømmerne mht., at indhente sponsorkontrakter. Der har været lidt snak om, at sponsorkontrakterne har været udleveret ”på et forkert tidspunkt” = lige op til jul, og at svømmerne dermed er kommet ud til sponsorerne midt i juletravlheden. Dette er et tilbagevendende ”problem”, hvornår er ”korrekt” at udleverer sponsorkontrakterne? Nogle vil gerne have god tid, vil gerne bruge evt. fridage på at gå ud, andre er bedst med et tidspres. Alle har dog minimum ca. 4 uger til at indhente sponsorkontrakterne, så det må være en vurdering for den enkelte mht. indhentnings tidspunktet.

   

  Ad 3 Rørvig Åbentvandsfestival d 7/8-2016 – Desværre var Peter Schultz blevet syg, til det planlagte møde samt fremvisning af området i Rørvig, som skal bruges til arrangementet.
  Pt. ved vi så meget, at der skal bruges nogle hjælper om lørdagen, til opstilling af området, sætte bøjer i vandet til vores baner osv.
  Samt 10-12 hjælpere om søndagen, hvor arrangementet løber af staben. Dette er til praktisk hjælp ala tage imod folk, sætte i gang, vise rundt, sørge for deltagerne osv. 
  Vores klub står for to distancer = 150 mtr – som vil være for børn/voksen samt 1500 mtr – for voksne.
  Nextchallenge – som står for det store arrangement fra Hundested til Rørvig, vil sørge for livreddere til vores løb, samt være os behjælpelige under hele forløbet op til arrangementet.
  Lise vil løbende holde alle informeret om, hvad der foregår.
  HUSK at sætte X i kalenderen disse to dage

   

 5. Eventuelt –

  Tina henstiller til, at når der udsendes en fællesmail – at man så sender ”svar til alle” sådanne. Så HUSK ”SVAR TIL ALLE” ved fællesmail.

  Klaus indkalder til et trænermøde, inden generalforsamlingen.

  Trænersituationen ser pt. god ud, men skulle der være nogle der drømmer om et sådanne job, så send endelig ansøgning eller sms til Lise.

   

  Tidstagerkursus. Som altid mangler der både modul1 og modul2 officials. Lise tager kontakt til Dragsholm svømmeklub, om et evt. fælles kursus.

  Dorthe har fået tilbud fra Sparekassen om, om vores konkurrencehold vil uddele flyers. Dorthe har haft en ”finger på pulsen” hos svømmerne, som er positivt indstillet på denne uddeling. Dorthe fortsætter med denne planlægning.  Næste møde vil være før-møde – før Generalforsamlingen – d. 21/3 kl 18.00
  Peter indkaldes også til dette mødet.

   

  Mødet og Generalforsamlingen afholdes i Barakken ved rundkørslen ved svømmehallen i Vig.
  Generalforsamlingen er kl. 19.00

   

   

  Referat skrevet af Lise Adamsen