Referat fra generalforsamling i Odsherred Svømmeklub d. 21. marts 2016

 

Formand Klaus Adamsen bød velkommen til bestyrelsen og de fremmødte.

 

 

1. Valg af dirigent -

Steen Friis blev foreslået som dirigent – og enstemmigt valgt. Steen takkede for valgt, og fandt herefter generalforsamlingen lovligt varslet, og oplæste herefter dagsordenen.

 

2. Formandens beretning –

Velkommen til Jer alle.
Lad mig starte med at sige, at dette forhåbentlig er sidst gange, at vi disse ellers så udmærkede lokaler afholder vores generalforsamling.
Når jeg ser ud af vinduerne kan jeg se konturerne og ikke mindst farven af den nye hal, med en tip top renoveret svømmehal. Der er officiel indvielse i slutningen af juni, og vi indtager hallen medio august. Stor ros til bygherren for, at overholde tidsplanen.
Vi har slidt og kæmpet og brugt det meste af vores formue på, at der skulle være en svømmehal og, at Odsherred Svømmeklub skulle bestå. Nu er svømmehallen klar, og det er vi også. Vi er klat, og glæder os til at komme i gang.
Planen fra sidste år var som sagt, at holde hovedet oven vande og så få lidt bedre styr på økonomien.
Man må sige det er lykkedes. Et mindre underskud på ca. 5000,- kr. er til at bære, og en medlemsskare omkring de ca. 500 er et godt fundament til, at bygge videre på.
Ikke så ringe endda.
Integrationsprisen. – Vi blev indstillet til Odsherred integrationspris for det stykke arbejde, som vi har gjort for at integrerer de syriske flygtninge i vor svømmeklub. Vi fik ikke prisen, men bare det at blive indstillet føler vi, er en ære i sig selv.
Rent faktuelt har vi oprette et helt hold af syriske børn i alderen fra 3-18 år. Vi forsøger at gøre dem trygge ved vandet – og os – og når dette er lykkedes, vil så sluse dem ud til de andre hold.
Ellers har der ikke været nogen nye tiltag, dog har vi stadig succes med vores TRI-hold. Vi håber på nye tiltag, når vi vender tilbage til Vig, og får styr på hvornår og hvor meget vandtid vi får tildelt. Jungletrommerne siger, at vi får mandag til fredage – fra kl 16-22, og ingen dage i Nykøbing.
I det forløben år har vi haft sponsorstævne og klubmesterskab. Der er knald på, og vi kan være stolte af vores svømmere.
Her skal lyde en tak til dem og ikke mindst en tak til alle vores sponsorer, der støtter op om klubben.
Danmark Svøm Langt er et arrangement vi ikke har deltaget i, siden hallen brændte. I år fik vi så en henvendelse fra Dragsholm svømmeklub om, vi ikke skulle arrangerer det sammen – når vi nu også brugte den samme svømmehal. Som sagt så gjort. Samarbejdet virkede perfekt, og vi har måske lagt grunden til, et mere frugtbart samarbejde fremover med vores konkurrende svømmeklub.
Som sædvanen tro, afholdt vi igen en succesfuld AquaCamp. Vi havde små 0 deltagere og alle havde en god uge spc. også fordi, vi var velsignet med godt vejr. Tak til lederne for super arrangement.
Træningslejren var lagt i Hvide Sande i år. Årsagen var, at vi ikke kunne få den vandtid vi ønskede i Spjald. Det kunne vi i Hvide Sande, og selve træningen var super duper. Men værtsparret levede desværre ikke op til vores forventninger, så vi prøver at finde noget nyt til næste træningslejr.
Men sikke et år. Fra første spadestik til en så og sige nye svømmehal. Fantastisk.
Vi har indledt et samarbejde med Holbæk svømmeklub. De skal dygtiggøre os i, at køre en svømmeklub og eventuelt drifte den. Vi har på nuværende tidspunkt en forespørgsel liggende hos kommunen om en eventuel drift af svømmehallen. Hvis vi kan blive enige om en model, så er det meningen, at vi sammen med Holbæk svømmeklub skal drifte svømmehallen sammen over en 2-3 årig periode, og så vil Holbæk trække sid ud, og vi kan stå på egne ben. Et stort og spændende projekt.
Tilbage står så igen at takke sponsorer og frivillige for et fantastisk stykke arbejde,

Og tak til min bestyrelse, der er med til, at gøre mit arbejde nemmere.
Formand Klaus

Steen havde et spørgsmål, som måske mest vedrører den kommende planlægning for hallerne, om vi kender noget til skolernes ”overbookning” af f.eks. svømmehallen? Steen har hørt, at skolerne ”overbooker” svømmehallen og at den ofte står tom.
Klaus svarede til dette, at dette har vi ikke hørt om, og ej heller kender vi ikke noget til. Ansøgning på haltider er sandsynligvis en ting for skoler osv., og noget andet for foreninger.
Foreningerne søger som normalt, og efter påske er der møde med halinspektøren omkring fordelingerne.
Klaus kunne til dette også sige at på mødet efter påske, vil der blive drøftet indkøb af rekvisitter – og ikke mindst om svømmehallen og svømmeklubben skal gå sammen om disse indkøb. Der vil også blive drøftet opbevaring af rekvisitter osv.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år –
Formanden gennemgik regnskabet. Der var en lille notits til regnskabet, idet revisoren havde lavet en posteret en fejl – som dog de interne revisorer har godkendt, at der under posten ”annoncer og reklame” er posteret ca. 12.000 – denne postering skulle have været under ”lønninger”.
Kurt spurgte ind til, hvorfor der var budgetteret med kr. 10.000,- i 2015 under ”Indtægt, andre stævner” – men ingen indtægter, samt intet på budget 2016? Klaus svarede til dette, at der her har været posteret indtægter fra Skovbakken Århus, men at der ikke har været nogle afsted – samt der ikke vil sendes nogle afsted i 2016.
På trods af vores mindre underskud på kr. 5.454,44, roste revisorerne vores regnskab.
Vi har ved årets udgang en egenkapital på kr. 238.398,40. I dette beløb ”skylder” vi kommunen kr. 200.000,- til det nye byggeri.
Regnskabet blev herefter godkendt.

 

 

4. Behandling af indkomne forslag – Ingen indkomne forslag.

 

5. Valg af bestyrelsen –

 

På valg er:

Bestyrelsen:

Klaus Adamsen – modtager genvalg. Andre forslag? Klaus Adamsen blev genvalgt.

Charlotte Kaas – modtager genvalg. Andre forslag? Charlotte Kaas blev genvalgt.

Jan Hansen – modtager genvalg. Andre forslag? Jan Hansen blev genvalgt.
Karina Madsen – modtager genvalg. Andre forslag? Karina Madsen blev genvalgt.

 

 Suppleanter:
Karina V. Kristiansen – modtager genvalg. Andre forslag? Karina V. Kristiansen blev genvalgt.

Lars Larsen – modtager ikke genvalg. Andre forslag? Bestyrelsen foreslår Kurt Christiansen. Andre forslag? Kurt Christiansen blev hermed valgt.

 

Intern Revisorer:
Torben Møller – modtager genvalg. Andre forslag? Torben Møller blev genvalgt.

 

6. Eventuelt-

Dirigenten gjorde opmærksom på, at alt kan diskuteres under dette punkt, men intet besluttes.

Kurt spurgte ind til, om svømmeklubben er aktive på Vig Festivalen, hvis ikke – om dette kunne være en overvejelse? Klaus kunne svare, at svømmeklubben ikke er med på Vig Festivalen. Da vi i tidernes morgen blev spurgt ind til et sådanne samarbejde, havde vi kun mulighed for, at sætte den store scene op. Dette ville medføre, at en masse forældre skulle gå aktivt ind i dette, hvilke vi på det tidspunkt ikke så som en mulighed. Vi har dog været med ”lidt på sidelinjen”, idet den tidligere formand Sussie fik stablet et morgenmads arrangement på benene i Festival dagene. Dette havde svømmeklubben i ca. 2 år, hvor dette opløstes pga. mgl. på hjælpere samt en opgørelse af +/-.
Svømmeklubben er dog altid frisk på nye tiltag, så længe der kan skaffes hjælpere til div. foretagne.
Der skal jo bruges meget forælrehjælp i forvejen i klubben, både til div. arrangementer samt ikke mindst konkurrenceholdenes aktiviteter. Så vi skal også med dette i mente være obs på, at det kan være svært at finde hjælpere til det hele.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Klaus sluttede generelforsamlingen af med, at overrække Charlotte en ”erstatnings” gave for klubfadet, som Charlotte fik sidste år.

Klaus kunne i samme moment fortælle her, at bestyrelsen har besluttet, at en af vores unge trænere, skal have klubfadet i år. Personen er både svømmer men også træner, og har gjort et helt eminent arbejde ikke mindst med tanke på, vores nyeste hold for syriske flygtninge børn. Træneren er altid med på nye tanker, er god på sine hold og super at samarbejde med. Klubfadet går derfor til Line Rasmussen :D

 

 

Referat skrevet af Lise Adamsen