Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherred Svømmeklub d. 18/4-2016.

 

 1. Godkendelse af referat fra – førmøde + konstituerende møde d. 21/3-16

  Referater godkendt. Til Kurt som er ny suppleant i bestyrelsen, opsummerede Klaus, at efter referat udsendelse har man 14 dage til, at komme med ændringer til rettelser.

   

 2. Nyt fra formanden –

  Ad 1 – Nyt fra OKI – Klaus kunne oplyse, at der ikke er sket så meget siden sidst. OKI har søgt kommunen om skift af navn til VKI (Vig Kultur og idrætsforening), her afventes svar på dette. Dorthe kunne fortælle, at hun netop har læst i avisen OKI omtalt som VKI.
  Klaus har været til et enkelt møde med kommunen, her går snakken mest på – om kommende nøgler til komplekset, samt hvem der skal drive cafeen i hallen. VKI har lavet aftale med kommunen om dette, dog mangler de sidste ting at blive drøftet. Cafeen vil være et sted hvor der kan købes kaffe, øl og vand, samt bestilles bespisning til møder og lign (som så bestilles udefra). Cafeen ”adopterer” FK Odsherreds tidligere plan, så det er ok at gå til. Der bliver ansat en ansvarlig for cafeen (ikke en forpagter). Der har været drøftelse om en automat i stedet, men pga. tidligere erfaringer med disse = indbrud, så vil halinspektøren ikke godkende sådanne. Ligeledes vil det skabe en del mere liv og hygge, at have en åben cafe med personlig betjening.
  Klaus skal til nyt møde om 2 uger, omkring videre planlægning.

   

  Ad 2 – Vig – Vores tilbagevenden = foreningernes åbningscermoni – Kommunen holder offentlig åbning i slutningen af juni. Foreningerne er ikke med i dette, men har en ”galla” åbningscermoni medio august, løbende over 1-2-3-4 dage. Alle foreningerne vil her byde ind på deres aktiviteter.
  Vi har jo tidligere drøftet, om vi skulle afholde vores Klubmesterskab ved denne ceremoni, men da tidspunktet er inden vores opstart samt de helt små ikke har været undervist sommeren over, er dette ikke en dog ide. Forslag er så, at der holdes åbent for alle ala ”kom og svøm”: Yderligere forslag er, at der bruges 2 baner på konkurrenceholdene. Her skal der så i ca. 30 minutter svømmes forskellige discipliner således, at publikum/andre svømmere kan kigge på konkurrenceholdets kunnen. De næste ca. 30 minutter kan der så stilles spørgsmål til trænerne, svømmerne, bestyrelsen. Og i næste timeenterval kommer tilsvarende seance. Der skal til dette bruges en del livredder samt trænere og hjælpere/svømmere. Denne ide går Klaus videre med i VKI, samt til Peter og klubbens trænere/livreddere.
  Arrangementet vil være lørdag d 13/8 – så HUSK at sætte kryds i kalenderen denne dag.

   

  Bassintider i Vig. Vi har stadig ikke hørt nyt omkring de ansøgte bassintider i Vig. Dog har vi stadig vores mundtligt fra halinspektøren om, at vi får de 5 hverdage i Vig. Der afholdes møde omkring de ansøgte tider, i slutningen af maj. Herefter kigges den foreløbige lagte plan igennem, og rettes til. Vi hare fået oplyst af halinspektøren, at vi ikke kan få tider i Nykøbing svømmehal samt i weekenderne i Vig, da disse er til offentlig svømning.

   

  Holbæk svømmeklub der vil aftalen blive således, at svømmerne her melder sig ind i vores klub, og da vi skal have konsulentbistand fra dem – betaler vi for dette. Et samarbejde er som sådan sat i bero, idet kommunen ikke har vendt tilbage på vores forespørgsel, om drift af svømmehallen i Vig.

   

 3. Nyt fra kassereren –

  Ved gennemgang af vores medlemsindtægter ser det ikke ud til, at vi har fået kontingenter ind svarende til budgetteret. Der er kigget på disse tal i forhold til de foregående år, og her ser det ud på samme måde som i år, dvs. at vi har en mindre kontingentindtægt i første del af året – i forholdt til kontingentindtægten i august. Andre tal i regnskabet er ligeledes tjekket i forhold til de foregående år, og kun lidt svage afvigelser i forhold til vores regnskab i år. Der er regnet lidt på de forskellige hold mht. tilmeldte, og vores mål er for udgangen af 2016 – at komme op på 550 medlemmer. Pt. tæller klubben 396 indmeldte.
  Herefter blev regnskabet godkendt.

   

   

   

 4. Nyt fra udvalg –

  Ad 1 – Gennemgang af Peters oplæg til kommende Talent/Konkurrencesvømmere/forældre – Peters oplæg blev gennemgået og rettet til, samt få tilføjelser indsat. Dette skrives rent og sendes ud til bestyrelsen og Peter til gennemlæsning.

  Oplægget skal gives til svømmeren/forældrene ved oprykning fra f.eks. Hvid Haj til Talent. Oplægges skal væres fyldestgørende nok til, at svømmeren og dennes forældre er klædt godt på til et skifte til konkurrenceafdelingen.

  Oplægget kan evt. lægges på hjemmesiden – under et punkt der kunne hedde Konkurrence-afd.
  Det nye oplæg lægger op til, at der strammes meget op omkring mødedeltagelse spc. for K1-holdet.
  Oplægget er et oplæg, og skal langsomt udføres – og udføres i forhold til hvordan vores medlemsskare på holdet pt. er. Ligeledes skal der strammes op omkring tilmeldinger til stævner således, at flere tilmelder sig disse. Det vil væres sådanne, at cheftræneren bestemmer hvad der svømmes/hvem der skal deltage – evt. med en smule ”pres” fra cheftræneren til svømmerne om tilmelding, og herefter byder svømmeren ind med ønsker osv. Vi forhåndstilmelder os egnede stævner, og målet er at alle forhåndstilmeldingerne fyldes af svømmer.
  Ligeledes ligger der i oplægget, at der skal jævnlige samtaler med svømmerne, nogle hurtige på kanten af bassinet – for de mindre hold, og individuelle samtaler med svømmerne på K1.

   

  Info til ny medlemmer, generel info omkring klubben, holdskifte osv. osv. er nu lagt ind via hjemmesiden således, at når man indmelder sig som ny, så vil der – nederst på auto-svaret der udsendes fra Klubmodul, væres vores generelle info omkring klubben. Denne tekst sendes ud til bestyrelsen for gennemlæsning og evt. yderligere punkter.

   

   

  Ad 2 – Klubmesterskab – Vi har tidligere talt om, om vi skulle lægge vores klubmesterskab ved Gallaåbningen af hallen, men som skrevet under Punkt 2 Ad 2, så er dette ikke en god løsning spc. for de helt små svømmer. Bestyrelsen blev derfor enig om, at lægge Klubmesterskabet – fredag d. 18/11 – så er alle svømmer kommet godt i gang igen. Lise finder info som blev udsendt sidste år, og opdaterer denne.

   

  Ad 3 – Træningslejr – Træningslejren kommer i år til at ligge i Nr. Sundby, fra tidlig lørdag til sen onsdag. Klaus giver Peter besked herom, samt giver Peter besked om, at undersøge priser på færgebilletter + bus.

   

  Ad 4 – AquaCamp – Afholdelsen af årets AquaCamp røget ind i en del planlægningsproblemer. Det er ikke muligt at afholde Campen i Vig, da hallerne ville vil være klar til denne tid samt afholdelse af Vig festivalen. Leje af hallen i Asnæs vil kun være muligt, i en uge, hvor vi ikke har vores ledende trænere fri fra deres respektive skoler/jobs. Der har de foregående år – hvor vi har afholdt Campen i Asnæs, være tilbagevende problemer over ugens forløb, dette har krævet en tilstedeværelsen af en person med kompetence, overblik og !!!!!! Vi skulle i år have afprøvet en arbejdsgang, hvor ledere med mindre kompetancer – kunne overtage afholdelsen, men pga. ovenstående vil dette ikke være muligt. Bestyrelsen blev enige om, at der derfor ikke afholdes AquaCamp i år – da vi ikke skal afholde en Camp, vi ikke kan stå inde for, så derfor besluttede bestyrelsen, at der ikke bliver afholdt AquaCamp i år, men først næste år og dermed tilbage i Vig.

   

  Ad 5 - Rørvig ÅbentvandsFestival d 7/8 – Odsherred Svømmeklub skal stille med 12-15 frivillige. Der vil skulle bruges lidt frivillige lørdag d 6/8 – til samling af kuverter til deltagerne, opsætning af ting på området osv. Søndag d 7/8 skal der bruges flest hjælpere – til hjælp i start/målområdet, til hjælp rundt på området, til opsætning af vores baner i vandet osv.

  Så HUSK at sætte kryds i kalenderen i denne weekend.
  Charlotte spørger ind til, om vores K1-svømmere skal deltage? De skal ikke, men det vil være fantastisk – hvis nogle er friske på dette.
  Lise vil skrive ud til forældre og svømmer på konkurrenceholdene, om hjælp til disse dage.

   

  Ad 6 – Hjemmeside (tekst på os alle, tænk gerne ”hvad er I involveret i”) – Der mangler stadig billeder på flere bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden, samt en kort beskrivelse af – hvilke ting man er involveret i. Så find et godt billede og lidt tekst og send til Lise.
  Lise kunne fortælle, at der er tilføjet en info-tekst til nye medlemmer – som udsendes samtidig med auto-svaret på ens indmeldelse. Denne info-tekst indeholder lidt om klubben = holdskifte, kontingentperioder osv. Lise sender denne tekst ud til bestyrelsen for gennemkig, skriv retur hvis der mangler noget.
  Der er oprettet en ekstra kolonne på forsiden, her kan der sættes billede og lidt tekst ind, så der sker lidt nyt løbende på forsiden. Tekst og billeder modtages meget gerne.
  Ligeledes vil der blive oprettet en rubrik til afkrydsning, til afmelding af foto. Denne kommer op ved ny-tilmelding.
  Klubmodul – som vi bruger – har tilsendt et tilbud på service af hjemmesiden, dvs. der kan sendes materiale/billeder/tekst til dem, og de vil så lægge det ind på hjemmesiden. Dette koster kr. 19.000,- ex. moms. Lise påpeger, at vi skal leverer al materiale selv. Det kræver lidt, at finde billeder/tekst osv., måske spc. i vores situation – hvor vi har været lidt ude i lånte haller, og har været en smule standby.

   

   

 5. Eventuelt
  Nye tiltag er velkomne. Tænk meget gerne andre holdtyper. Lise vil kigge lidt på de andre svømmeklubbers holdtyper, måske gode ideer findes der.
  Tænk ligeledes også gerne tanker omkring lidt ældre trænere, skulle vi måske kende en som kender en som måske har en træner gemt, så høre vi hjertens gerne herom. Det kan som en start være som afløser, eller ja med eget hold.

   

  Klaus har været inviteret til møde i Folkeoplysningen omkring integration af flygtningene. Det viste sig, at det var som foredragsholder, han var inviteret. Han fik fortalt om vores hold i svømmeklubben med de syriske flygtninge børn, om et helt utroligt godt samarbejde med kontaktpersonerne på kommunen, samt at det er spændende hold – men også hold som kræver mange ressourcer. Vi prøver langsomt at integrerer dem til andre hold, men allerførst skal de gøres fortrolige med vandet samt have forståelse for vores undervisningsmetoder.

   

  Nyhedsbrev til medlemmerne. Lise udfærdiger et nyt nyhedsbrev og sender til Dorthe for gennemlæsning.

   

  Sponsorudvalg. Dorthe kunne fortælle, at udvalget har været lidt i stampe pga. flere omstændigheder. Dog er der pt. ansøgninger ude flere steder, som der spændt afventes svar fra.

   

  Kurt spørger ind til Klubtøj. Dorthe fortæller, at det er utrolig svært at finde nok sponsorer til, at kunne give svømmerne et fuldt sæt tøj. Det vil – sandsynligvis – blive således, at når man rykker op til hold som deltager i stævner, så vil man få udleveret en gratis T-shirt – som skal bæres ude ved stævnerne.

   

  Reklame for vores svømmeklub. Hvordan reklamerer i bedst muligt for vores klub? Reklame i avisen er monsterdyr, så der skal tænkes lidt anderledes. Avisen er ofte villig til at bringe artikler, hvis vi leverer materialet. Tv-Øst er også en mulighed. Klaus og Lise tænker tanker omkring tekst til artikler ”nedtælling til hjemkomst”, ”ingen AquaCamp pga.…..”osv. Er der andre gode ideer, så skriv endelig.

   

   

   

  Referat skrevet af Lise Adamsen