Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherred svømmeklub d. 16/11-2016

 1. Cheftræner Lasse – kommer og introducerer sig selv samt fortæller om sine tanker for K-holden.
  Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde, da vi ikke var så mange repræsenteret fra bestyrelsen.

 2. Godkendelse af referat – af d. 19/9-16.
  Referatet blev godkendt.

 3. Nyt fra formanden –

  Formanden oplyste, at bestyrelsen var nok repræsenteret til, at mødet var gyldigt i forhold til afstemning.

  Ad 1 – Nyt fra VKI -
  Der er intet nyt fra VKI.

  Ad 2 – Udmeldelse pga. ændring i hal-tider/sted - kontingent
  Lise har fået forespørgsel fra medlemmer vedr. kontingenttilbagebetaling pga. ændring i tider/dage igen igen igen. Første ændring kostede en håndfuld udmeldelser, nu med endnu en ændring – hvor f.eks. Haj og Hvid Haj kun har fået én dag at ”vælge” imellem, har dette medført flere som ikke kan denne dag, derfor forespørgsel om tilbagebetaling af delvis kontingent.
  Bestyrelsen blev enig om, at denne situation er så meget anderledes end vores indmeldelsesvilkår siger, at der skal regnes en tilbagebetaling ud for hvert enkelt hold, som er påvirket af disse ændringer. Klaus foreslog, at man skulle tilbyde medlemmet, at man kan give sin tilbagebetaling som en donation til klubben. Klaus har regnet lidt på de forskellige holds tilbagebetaling, og beløbende vil være fra kr. 50,- til ca. 250,- kr. til pensionisterne som ikke har svømmet før midt november. Klubben har været hårdt ramt de seneste år, og disse nye problemer med svømmehallen, gør ikke tingene nemmere = færre medlemmer end forventet samt stram økonomi. Bestyrelsen syntes dette var en god ide. Der vil blive udfærdiget en mail til hvert hold, som har været påvirket af ændringerne.

  Ad 3 – Afskaffelse af gavekort, spørgsmål til dette –

  Der har været henvendelse vedr. gavekort. Bestyrelsen har besluttet, at gavekortet er afskaffet, derfor er denne sag lukket her.

 4. Nyt fra kassereren –

  Ad 1 – budget 2017-
  Formanden gennemgik budgettet for 2017.
  Kontingenterne stiger efter vedtægterne.
  Formanden foreslog, at klubben i 2017 bruger kr. 100.000,- af sine likviditet er, til indkøb af rekvisitter samt opbygning af redskabsrum i svømmehallen. Yderligere kommentar til dette er, at svømmeklubben har givet accept overfor VKI om, betaling af kr. 200.000,- til byggeprojektet i Vig. Da svømmeklubben accepterede dette, var klubbens økonomi stadig meget positivt, men som situationen er nu – har vi stadig ikke en fuld brugbar svømmehal, vi mangler en del rekvisitter – som ingen helt ved hvor er, vi har ingen opbevaringsmuligheder – da vi har ”givet” vores klublokale til det ”store fælles formål”, dvs. at når kommunen på et tidspunkt rykker for betaling fra VKI, da vil svømmeklubben ikke kunne betale det fulde beløb. Dette vil så blive en tvist mellem kommune og VKI, og imellem VKI og svømmeklubben. Forslag fra formanden er, at VKI/kommunen tilbydes et beløb svømmeklubben kan undvære, og at restbeløbet må afbetales over x-antal år.
  Bestyrelsen godkendte budgettet, samt godkendte brug af likviditeterne til rekvisitter og redskabsrum.

 5.  Nyt fra udvalg
  Ad 1 – Vandprøve-kursus Vig (Dorthe)
  Dorthe har hørt fra Brian, at der har været en del problemer med, at tage vandprøver i svømmehallen, og spørger ind til, om det ikke ville være en god ide, at få trænerne på et vandprøvekursus? Lise har talt med Jane om dette, men da det kun er én person som skal tage denne prøve, så skal alle ikke oplæres i dette.

Syriske børn – Lige nu er vores 2 syriske hold, med meget få deltagende pr. gang, og ikke stort set aldrig de samme. Dvs. at mange af børnene har højst været med 2-3-4 gange siden opstart, og desværre kommer de stort set alle altid ca. 15 minutter for sent. Endvidere er der en lang og lidt tung procedure mht. betaling, samt flere af dem skal til at betale selv, da forældrene enten studerer eller har fået job. Lise foreslår derfor, at vi meddeler kommunen, at holdene nedlægges pga. for få deltager, samt at man pr. efterdags skal oprette/indmelde børnene på samme måde som andre medlemmer. Det har været en super periode med disse friske børn, men med så få fremmødte pr. gang tyder det på, at de har fundet andre fritidsbeskæftigelser.
Bestyrelsen gav accept til dette.


Sponsorat fra Sparekassen –
Lise spurgte ind til, om sponsoratet fra Sparekassen på kr. 10.000,- skal bruges i indeværende år? Dorthe vil forhøre sig om dette.


Konkurrenceholdene –
Det vil være super, hvis vi kan få oplært cheftræner Lasse i, at bruge Facebook som kommunikation til svømmerne/forældrene. Det er et fantastisk medie til information/kommunikation, da både forældre og svømmerne er medlem af de respektive grupper. Lise og Klaus taler med Lasse om dette.
Klaus kunne oplyse, at Elias er ansat som assisterende træner for Lasse, samt at Elias tager undervisningen hver anden søndag.
Der påtænkes afholdelse af et fælles møde med svømmerne og forældrene, med information omkring kommende periode, samt ikke mindst sponsorstævnet – vigtigheden af sponsorer, samt også vigtigheden af tidstager.

Kursus for træner/hjælpetræner -
 Lise kunne fortælle, at der just er afholdt kursus for træner/hjælpetræner tilhørende det lille bassin med hold fra Søløve til Laks. Ligeledes kunne Lise fortælle, at trænerne flere gange har fået tilsendt klubbens undervisningsprogrammer, også de senest opdaterede. Programmerne er udarbejdet ud fra vores svømmeklub, med de rekvisitter vi har til rådighed. Ligeledes har programmerne et nr. – dvs. når vores sæson starter op, så startes der med lektionsnr. 1. Programmerne gør, at en afløser nemmere kan træde til, at både træner og hjælpetræner ved hvad der skal foregå, og så er der en rød tråd igennem øvelserne. Programmerne er lamineret og kan tages med til bassinkanten, og forefindes i svømmehallen i Vig.

Redskabsskur i svømmehallen –
Lise rykker Bo for svar mht., hvornår han påtænker opbygning af skur, samt hvorledes der skal rekrutteres hjælp.

 

Tidstagerkursus - Vi er hårdt presset mht. mangel på tidstager. Der har været forsøgt planlagt et kursus, men da endnu en ændring i svømmetiderne poppede op, så blev der meget stille fra forældrene. På mødet med svømmerne og forældrene vil det blive pointeret, vigtigheden af, at forældrene melder sig til et kursus.

 
Sponsorstævne –
Sponsorstævnet tænkes afviklet slut januar 2017. Hvis vi ikke er tilbage i Vig inden dag, da må arrangementet blive afholdt tirsdag i Nykøbing. 
Klaus tager en snak med Lasse om, hvilke svømmere der skal med på næste års træningslejr, da det typisk er disse svømmere som også svømmer sponsorstævne.
Svømmerne og forældre vil – på fælles møde – bliver gjort opmærksom på, at det er utrolig vigtigt, at svømmerne går ud til sponsorerne.


Træningslejr –
Dette års træningslejr i Nørresundby, forløb over al forventning. Det var en stor oplevelser, og fantastiske hyggelig, og svømmerne klarede den vældig lange 50 mtr. super fint.
Træningslejr 2017, her snakker Klaus med Lasse om forslag til sted, samt hvilke hold/svømmere som han tænker skal med.

 1. Eventuelt -
  Intet

 

 

Referat skrevet af Lise Adamsen