Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherred Svømmeklub d. 8/2-2017

 1. Godkendelse af referat – af d 16/11-2016
  Referat godkendt.

   

 2. Nyt fra formanden
  Ad 1 – Nyt fra VKI
  VKI har været til møde med kommunen b.la. om cafeen og dens drift, samt drøftelse af den økonomiske del mht. overdragelse af den aftalte sum fra VKI til byggeprojektet.
  Der er en hel del mangler i cafe-rummet, b.la. manglende afløb, korrekt væg/gulv osv. Kommunen vil se nærmere på dette, og hvis udbedringen af disse mangler ligger indenfor et ok beløb, så vil kommunen stå for dette og ellers vil dette blive påpeget ved en 1.års gennemgang af byggeriet.
  Mht. overdragelse af aftalt sum fra VKI til byggeprojektet, da har vi i svømmeklubben meddelt, at vi pga. stor stor nedgang i medlemsantal pga. manglende hal og ikke mindst her i sidste omgang – manglende vand, samt at vi slet ikke er tilbage med hele vores klub i Vig, da har vi ikke tidligere aftalte beløb længere. Så snart vi er helt tilbage, samt at vores faciliteter fungerer, da må vi lave en aftale med kommunen omkring vores beløb.

  Klaus kunne endvidere fortælle, at VKI ikke fungerer optimalt, at han kunne forudse, at VKI muligvis vil blive nedlagt. Klaus oplyste at formanden for VKI vil trække sig, men Klaus oplyste også at han i egenskab af næstformand, ikke ønsker at tiltræde som formand for VKI. Han føler, at der skal bruges nok kræfter på, at få svømmeklubben op at køre igen, og vil derfor bruge sine kræfter her.

   

  Ad 2 – Nyt vedr. Vig Svømmehal
  Syn-og-skøn
  - som der har været sendt info-meddelelse ud til alle medlemmerne, så har der været syn-og-skøns mand ude og se på skaderne. Der vil så være 4 uger til udarbejdelse af en rapport, som så sende til kommunen samt AquaWellnes. Begge parter skal så gennemse rapporten. Såfremt rapporten ser ok ud med kommunens øjne, da vil de sandsynligvis gå i gang med selv, at udbedre skaderne og tage det økonomiske med AquaWellnes senere.
  Redskabsrum – Bo har egenhændigt opført et super redskabsrum inde i svømmehallen. Pt. mangler der at blive sat hylder op samt lys – hvilke Bo også står for. Ligeledes vil Bo flytte det store stopur, så det vil være bedre synsmæssigt for svømmerne. Bestyrelsen blev enig om, at Bo skal have en stor tak for dette fantastiske arbejde, samt et gavekort til lidt hygge. Lise sørger for dette.
  Klubfad – Bestyrelsen blev enige om, at Bo i år skal have klubfadet. Udover at Bo har bygget et super redskabsrum til alle vores rekvisitter, så står han også for den årlige bassinprøve, samt år efter år har sine voksne svømmere i vandet, og så er han ikke bleg for at springe til som livredder, hvis det virkelig kniber.
  Trænermøde – Der har været afholdt et super trænermøde. Vi har simpelthen så engagerede og dedikerede trænere. Dog måtte der en lille peptalk til, idet det var kommet os for øre, at der – desværre – havde været en smule negativ snak omkring kollegaer osv. Derfor holdt Klaus en peptalk omkring det at tale positivt om hinanden, om svømmeklubben, om svømmehallen, at vi skal tro på det – for vi kommer tilbage for fuld kraft. Klaus drøftede ligeledes på dette møde, at der pga. det nedadgående medlemsantal kunne ske ændringer på holdene ala., at der kunne skæres hjælpetræner væk såfremt der ikke var så mange på et hold, eller hold kunne lægges sammen – igen såfremt der ikke skulle være så mange på et enkelt hold.
  Træner/hjælpetræner kurser – Der har været afholdt 2 kurser, et på land og et i vand. Trænerne/hjælpetrænerne er blevet gjort opmærksom på (også på trænermødet), at de fra august skal bruge undervisningslektionerne. De to kurser har handlet om lektionerne, brug af disse osv. Lektionerne er udfærdiget uge for uge. De skal selvfølgelig kigges igennem og egnede Lektion skal findes til eksisterende hold – et Blækspruttehold der har svømmet i denne sæson, skal selvfølgelig ikke starte med lektion 1 til opstart i august. Her vil det være trænerens opgave at noterer, hvilke lektion holdet er sluttet med således, at der fra august kan startes op nogenlunde samme sted.
  Til helt nyoprettede hold – da vil man typisk starte f.eks. med Krabbe lektion 1. Lektionerne er udspecificeres med øvelser og lege, redskaber osv. Er man i tvivl om f.eks. en leg, da står denne mere udpenslet på bagsiden af lektionen. Lektionerne er lamineret, dvs. at de kan tages med hen til bassinkanten. Ligeledes kan rekvisitter hentes hen til bassinkanten, klar til brug. Trænerne er blevet bedt om på begge kurser, at såfremt der er noget de ikke forstår i lektionerne, da skal de skrive til Lise, så disse kan rettes til eller forklares bedre.
  Fællesmøde med forældre og konkurrence/talent svømmerne – Super møde og stor fremmeøde til dette fælles møde, som både omhandlede sponsorstævne, svømningen fremover, præsentation af Lasse osv. God aften og engagerede svømmere og forældre.


  Ad 3 – Svømmeklubben pt.
  Pt. er vi neden på et medlemsantal lydende på 375. Dette er en grænse der gør virkelig ondt, og vi skal meget gerne snart have vendt denne retning. Desværre er der ikke de store armbevægelser at gøre godt med, men med positiv gejst, reklame via mund til mund metoden, så håber vi på snarlig vand i det store bassin, samt en masse god omtale i aviserne.
  Søndags svømning – Klaus har forespurgt Preben, om aftensvømningen søndag i Asnæs, kan rykkes til morgensvømning i Nyk. Der afventes svar herpå.
  Lise foreslog, at såfremt det ikke er muligt at rykke til morgensvøm i Nyk, om holdene evt. skulle slås sammen – og starte kl 18 i stedet?
  Der afventes svar fra Preben, og evt. kan løsning to forsøges.
  Motionscenter – Igen faldt snakken om, et evt. samarbejde med motionscenteret. Motionscenteret er meget indstillet på dette. Dog har vi ikke rigtigt noget vi kan ”byde ind med”, da vi ikke kan stille med vand i det store bassin. Så snart vi er klar 100% igen, så genoptages tidligere snak/forhandlinger omkring et samarbejde.
  Cheftræner – Lasse er super glad for holdene. Og holdene er blevet mere og mere glad for ham. Der er selvfølgelig altid noget tilvænning, spc. Når vi har med unge mennesker at gøre. Der er udfærdiget månedsplaner for svømmearter samt stævner.
  Stævner – Både Lise og Jan mangler stævneinvitationer, og specielt Jan mangler nok tid iforhold til sidste tilmelding til et stævne og indberetning osv. Lise vil kontakte Lasse omkring dette. Der skal svares på tilsendte sms´er samt gives info tilbage.
  Livredder – Charlotte spørger ind til, når der går en livredder på kanten, om denne så har carte blance til, at måtte rette på trænerne i vandet? Om der er nogle der er mere ”over”træner, end andre? Dette er der IKKE. En livredder er livredder. Ingen træner har mere at skulle have sagt end andre, lige med undtagelse af cheftræneren. Lige vil gå videre med dette til alle trænerne/hjælpetrænerne.
  Dørlåsning i Nykøbing – Charlotte spørger ind til, om der kendes noget til, hvorfor dørene i Nykøbing automatisk aflåses kl 19.00? Ingen kender til dette. Lise vil forhøre sig hos Preben eller Brian.


  Ad 4 – På valg til bestyrelsen (Lise, Tina og Dorthe) -
  Dorthe stiller op igen
  Lise stiller op igen
  Tina vil gerne trække sig, såfremt der kan findes afløser.
  Charlotte og Lise er i gang med at spørge sig for.

   

   

 3. Nyt fra kassereren -
  Lise havde desværre misset, at få sat de nye budgettal ind, derfor ventes regnskabet med at blive gennemgået.
  Lise oplyste, at der pt. er blevet tilbagebetalt ca. kr. 10.000,- i kontingents refusion.

 

 1. Nyt fra udvalg -
  Ad 1- Sponsorstævne 21/2 -
  Sponsorkontrakter er udleveret til alle. Dem der ikke havde sponsorer før, disse har fået udleveret navne fra liste over tidligere sponsorer.
  Lise har fundet hjælper, det ser ud til at gå fint op.
  Lise have et forslag om, om der skulle være social hygge efter stævnet, f.eks. med et par slices pizza og sodavand til deltagende sponsorsvømmer? Bestyrelsen godkendte dette. Lise sørger for bestilling af lokale, pizza samt indkøb af sodavand osv.

   

 2.  

  Ad 2 – Tidstagerkursus -
  Lise er i gang med, at få så mange tilmeldinger ind til udsendte dato-forslag.
  Lise spørger, om det evt. var en ide, at vi planlægger 2 kurser? Der er selvfølgelige økonomi i dette, og ja kan koste os en mindre sum. Omvendt har vi virkelig brug for nye tidstagere. Bestyrelsen godkendte dette, dog må et kursus aflyses såfremt det bliver for dyrt at afholde. Lise går videre med dette.
  Ad 3 – Generalforsamling -
  Dato blev fastlagt til
  ONSDAG d. 29/3 kl. 19.00 (bestyrelsen mødes kl. 18.30) – ÆNDRET til d. 22/3 kl 19.00
  Lise sørger for booking af mødelokale, forespørgsel om dirigent osv.

   

  Ad 4 – Klubmesterskab -
  Klubmesterskabet var fastlagt til d. 18/3. Dog udskydes dette, til vi har vand i det store bassin i Vig, herefter findes ny dato.


  Ad 5 – Rørvig ÅbentvandsFestival d. 5/8 -
  Hvordan stiller vi os mht. deltagelse i Rørvig ÅbentvandsFestival set i lyset af, at vi har så stor medlemsnedgang, samt alt andet lige ville skulle stille med 16-18 hjælpere? Snakken gik frem og tilbage omkring, hvilke arbejde der lægges i arrangementet, samt at vi ingen økonomisk gevinst har i arrangementet. Bestyrelsen blev enig om, at Klaus skal tage kontakt med Peter S om, at vi gerne deltager såfremt der kan stilles en form for garanti om, at der vil være en økonomisk udsigt til svømmeklubben – i størrelsen 5000,- +. Ligeledes snakkede bestyrelsen om, om man skulle få forældre til at bage (evt. donerer kagen) til arrangementet, som så kan sælges sammen med f.eks. kaffe/the og sodavand. Der arbejdes videre med dette, så snart Klaus har en aftale med Peter S.

   

   

 3. Eventuelt -
  Intet

 

HUSK generalforsamling – onsdag d. 22/3-17 kl. 19.00 (bestyrelsen mødes kl 18.30)

 

Referat skrevet af Lise Adamsen